ตรวจคุณภาพน้ำบาดาล มีกี่ขั้นตอน มาดูกัน

ตรวจ คุณภาพ น้ำ

น้ำบาดาล เป็นน้ำที่ถูกกักเก็บไว้ใต้ผิวดิน หรือสะสมตัวอยู่ใต้ผิวดิน อาจสะสมตามรอยแตก รอยแยกของชั้นหิน ดิน ทราย หรือสะสมในช่องว่างเม็ดกรวด การนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ควรผ่านการกรองสารปนเปื้อนต่างๆ ทำให้น้ำบาดาลสะอาด ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ น้ำบาดาลถูกใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายตั้งแต่ภาคครัวเรือนไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม แม้น้ำบาดาลจะผ่านการกรองมาแล้วควรมีการตรวจคุณภาพน้ำบาดาลอีกที เพื่อให้มั่นใจ หากน้ำมีสารปนเปื้อนแล้วนำมาใช้ในกระบวนการผลิตหรือการบริโภค ย่อมไม่ส่งผลที่ดีนัก

4 ขั้นตอนการตรวจคุณภาพน้ำบาดาล

วันนี้เรามี 4 ขั้นตอนการตรวจคุณภาพน้ำบาดาลมาฝาก เพื่อให้ทุกคนเกิดความรู้ และเกิดความเข้าใจในการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลมากขั้น จะมีขั้นตอนไหนบ้างแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร เรามาหาคำตอบกันเลย

ขั้นตอนที่ 1

สำหรับขั้นตอนแรกของการตรวจคุณภาพน้ำบาดาล คือการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีและคุณลักษณะทางกายภาพ การเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำบาดาล จะต้องสูบน้ำทิ้งอย่างน้อย 15 นาที เก็บตัวอย่างน้ำลงในภาชนะที่สะอาด อาจเป็นขวดแก้วหรือพลาสติก เขียนฉลากติดขวด เช่น ความลึกของบ่อ สถานที่ตั้ง ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง วันที่เก็บ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้องขอวิเคราะห์

หลังจากที่เก็บตัวอย่างน้ำบาดาลเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการยื่นคำร้องขอวิเคราะห์ สามารถยื่นคำร้องขอรับการวิเคราะห์น้ำได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กทม. หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด จากนั้นชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ พร้อมส่งมอบตัวอย่างน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจวิเคราะห์

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจคุณภาพน้ำบาดาล ทั้งลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของตัวอย่างน้ำ ลักษณะทางกายภาพ เช่น สี ความเป็นกรด ความขุ่น เป็นต้น ทางเคมี เช่น เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี ซัลเฟต คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ความกระด้าง ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลการตรวจคุณภาพน้ำ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคุณภาพน้ำบาดาลเรียบร้อย จะแจ้งผลกลับไปยังผู้ขอรับการวิเคราะห์ เมื่อได้ผลการวิเคราะห์มาแล้ว สามารถนำผลที่ได้ไปปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลหรือหาวิธีกำจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้น้ำบาดาลได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้น

ทั้งหมดนี้ ก็คือ 4 ขั้นตอนการตรวจคุณภาพน้ำบาดาลสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนจะส่งตัวอย่างน้ำบาดาลไปตรวจคุณภาพน้ำ แต่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของเราได้เลย เพราะการตรวจคุณภาพน้ำเป็นเรื่องสำคัญมาก บางครั้งน้ำที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วสะอาด ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่อาจปนเปื้อนไปด้วยสิ่งต่างๆ เมื่อนำไปใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้ หรือนำไปใช้ในกระบวนการผลิต อาจทำให้สินค้าไม่มีคุณภาพได้เช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.